Kosár  

Az Ön kosara üres

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre

Biztonság

A „WWW.KEZTORLOPAPIR.HU” WEBOLDAL FELHASZNÁLÁSÁNAK

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

 

1.    BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK


1.1 A „www.keztorlopapir.hu” -weboldal üzemeltetésével összefüggésben az Adatkezelő a jelen adatkezelési szabályzatban („Szabályzat”) meghatározottak szerint kezeli a Felhasználók (lásd: Általános Szerződési Feltételek, „ÁSZF”) adatait.

1.2 Jelen Szabályzatban alkalmazott fogalmak értelmezése tekintetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) releváns meghatározásai az irányadóak az alábbiak szerint.

1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

4. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

6. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

7. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

8. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

9.   „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

10. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

11. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

12. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

1.3 Az Infotv. 14. § a) bekezdése alapján az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

1.4 Az adatok kezelője Czagiker Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság („Adatkezelő”). Az Adatkezelő adatai az alábbiak:

-        Név: Czagiker Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

-        Székhely (postai levelezési cím): 6800 Hódmezővásárhely, Majolika utca 10.

-        Adószám: 11397182-2-06

-        Cégjegyzék szám: 06-09-004695

-        Nyilvántartja: Szegedi Törvényszék Cégbírósága

-        Törvényes képviselője: Czagány János

-        Elektronikus elérhetősége: info@czagiker.hu

1.5 Az Adatkezelő rögzíti, hogy 16 év alatti személyek adatait nem kezeli.

1.6 Az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat, hogy az adatkezeléssel összefüggésben elsődlegesen az alábbi jogszabályok rendelkezései az irányadóak:

-        2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;

-        2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;

-        2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

-        2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól;

 

2.    JOGALAP ÉS CÉL

 

2.1 Az Infotv. 4. §-a alapján személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.  A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

2.2 Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Érintettnek a Felhasználók minősülnek. Felhasználók a www.keztorlopapir.hu internetes oldalon regisztráló személyek. Ennek megfelelően az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat, hogy az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul.

2.3 Az adatkezelés célja, hogy a Felhasználó igénybe tudja venni mindazokat a szolgáltatásokat, amelyeket az Adatkezelő a „www.keztorlopapir.hu” weboldalon nyújt a részére. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a Felhasználó részére marketing célú megkereséseket küldjön.

 

3.    KEZELT ADATOK

 

3.1 Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat, hogy az alábbi személyes adataikat kezeli:

-        Név;

-        Számlázási név és cím;

-        Szállítási cím;

-        E-mail cím;

-        Telefonszám

3.2 Az adatok regisztrációját a Felhasználók végzik el a megfelelő elektronikus felületeken. Amennyiben a regisztráció befejezését megelőzően a Felhasználó a regisztrációs folyamatot megszakítja, a már rögzített adatok nem kerülnek az Adatkezelő általi tárolásra.

3.3 Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat, hogy az adatok valódiságát, megfelelőségét nem ellenőrzi, így azok tartalmáért, helyességéért a Felhasználó felel.

3.4 Adatkezelő minden tőle ésszerűen elvárható műszaki-technikai intézkedést megtesz az általa kezelt adatok védelme érdekében. Tájékoztatja ugyanakkor a Felhasználókat, hogy az adatok rögzítése és tárolása informatikai hálózat bevonásával történik, minek következtében az adatok védelme maradéktalanul nem garantálható.

 

4.    IDŐTARTAM

 

4.1 A Felhasználók adatait az Adatkezelő a regisztráció időpontjától kezdődően kezeli.

4.2 Az Adatkezelő az adatokat a Felhasználó ez irányú kérésére haladéktalanul törli.

 

5.    ADATKEZELŐK ÉS ADATTOVÁBBÍTÁS

 

5.1 A Felhasználók adatainak megismerésére és kezelésére jogosult természetes személy az Adatkezelő tagja, tisztségviselője és munkavállalója lehet.

5.2 Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat, hogy szolgáltatásainak fejlesztése, javítása, kiterjesztése, kapcsolódó szolgáltatások nyújtása érdekében együttműködik az EBOND Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (Cégjegyzékszám 06-09-007050, Adószám: 12530078-2-06, Székhely: 6724 Szeged, Hétvezér utca 2.), amely partnere részére szükséges esetben adatokat továbbít, amihez a Felhasználó a regisztráció jóváhagyásával hozzájárul. Adattovábbítás esetén a Felhasználók adatainak megismerésére és kezelésére jogosult természetes személy a EBOND Infrmatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságtagja, tisztségviselője és munkavállalója lehet. Az adattovábbítás jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

 

6.    A FELHASZNÁLÓK JOGAI, JOGORVOSLAT

 

6.1 A Felhasználó kérelmezheti az Adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését vagy zárolását.

6.2 Az Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a Felhasználó általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

6.3 Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint a Felhasználó tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

6.4 Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a Felhasználó tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

6.5 Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül, közérthető formában, a Felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg.

6.6 A tájékoztatás megtagadása esetén az Adatkezelő írásban közli a Felhasználóval, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infotv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a hatósághoz fordulás lehetőségéről.

6.7 A személyes adatot törölni kell, ha a kezelése jogellenes, ha a Felhasználó kéri, ha az hiányos vagy téves, az adatkezelés célja megszűnt, ha a meghatározott időtartam megszűnt, vagy azt a bíróság vagy a hatóság elrendelte.

6.8  Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

6.9 Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

6.10 A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

6.11 Ha az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül írásban vagy a Felhasználó hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a hatósághoz fordulás lehetőségéről.

6.12 A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

6.13 A Felhasználó a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A pert a Felhasználó – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

6.14 Ha az Adatkezelő a Felhasználó adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az Adatkezelő a Felhasználó adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével a Felhasználó személyiségi jogát megsérti, a Felhasználó az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy a Felhasználó személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem a Felhasználó szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

7.    ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

7.1 A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Adatkezelési Szabályzatot bármikor, indoklás nélkül megváltoztassa. A Felhasználó nem kap külön értesítést az Adatkezelési Szabályzat változásáról. A Felhasználó minden egyes bejelentkezéssel kifejezi a hatályos Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseinek elfogadását.

Amennyiben az Adatkezelési Szabályzat bármely rendelkezése bármely vonatkozásban bármikor jogellenes, érvénytelen vagy végrehajthatatlan, vagy azzá válik, az Adatkezelési Szabályzatban foglalt többi rendelkezés jogszerűségét, érvényességét vagy végrehajthatóságát nem befolyásolja, illetve nem akadályozza.